Tüzük

Avrupa Birliği Basın Eğitim Araştırma Derneği

AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Bölüm: I

KURULUŞ

Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 1 – Derneğin adı AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ – (EUROPEAN UNION PRESS EDUCATION & RESEACH) TÜZÜĞÜ kısaltılmış adı ABA (EPER)’dir. Derneğin merkezi Antalya’dır. Dernek, Genel Kurul kararı ile şubeler açabilir.

Derneğin Amacı

MADDE 2 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’nün amaçları:

1)İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.

2)Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.

 • Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.
 • Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.
 • Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
 • Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.
 • Maddi imkânlardan yoksun üyelere ve medya çalışanlarına, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak ve bu amaçla kurulan vakfın haricinde, yeni vakıf, sandık kurmak ve diğer kuruluşlara katkıda bulunmak, bu kuruluşlara katılmak.
 • Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.
 • Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.
 • Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları ve laboratuarlar kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandıkları kurmak. Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek.
 • Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.
 • Yurt içi- yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki kurmak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanması için çalışmalar yapmak.
 • Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak, katılmak.
 • Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak.

Amaç İçin Yapılacak Çalışmalar:

MADDE 3 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

 • Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak. Ulusal çıkarları, basın mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin  şeref, haysiyet ve nezahetini korumak; bunların gelişmesine yardım etmek.
 • Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek. Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
 • Basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak.
 • Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan meslek derneklerinin bir araya gelerek oluşturacakları federasyonun kuruluşuna katılmak, kurulacak federasyona üye olmak. Üyelikten ayrılmak.
 • Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kanunların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek.
 • Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek, üyelerine ve üyelerinin çalıştıkları kurumlara gelişme olanakları sağlamak.
 • Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üyelerini temsil etmek.
 • Mesleğin ve derneğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak.
 • İhtiyacı olan Dernek üyelerine ve basın çalışanlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak; Sosyal yardım için gerektiğinde “Yardımlaşma Sandığı” kurmak, üyelere konut edindirmek üzere yapı kooperatiflerinin kuruluşuna öncülük etmek; arsa temin etmek.
 • AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ, hem Türkiye’de hem de küresel çapta basın özgürlüğü için mücadele ederken, hızla çeşitlenen medya araçları ile kaliteli bir gazetecilik yapmanın yollarını da kurulduğundan beri programına almıştır.
 • Genç Gazeteciler İçi Meslek İçi Eğitim Kursları, bu faaliyetlerin başında gelir.

 

 • AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ’nin faaliyetleri arasında ise basın özürlüğünün tehdit altında olduğu ülkelere dünyanın çeşitli ülkelerinden, önde gelen gazetecilerin katıldığı misyonlar göndermek de bulunur.

 

 • Bu heyetler hem ülkedeki durumu gözler ve raporlar hazırlar, hem de yetkililerle görüşüp sorunların çözümünde destek olmaya çalışırlar.
 • Ayrıca AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ, medya konusunda seminerler de düzenler. Bu seminerlerde dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen gazeteciler görüş alışverişinde bulunma fırsatına sahip olurlar.
 • AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ, aralarında sorunlar bulunan ülkelerin gazetecilerinin bir araya gelerek, dostluk ve barış dilini yakalamaları için yapıcı bir platform da oluşturur.
 • Avrupa Birliği projeleri yaratmak ve var olan projelere dahil olmak , gerçekleştirmek.

 

 • AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’nün amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak.
 • Amaç ve hizmete yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurt içinde ya da yurt dışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, kurulmuş olanları satın alabilmek.
 • İktisadi işletmeler ve kurulacak veya iştirak edilecek şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için derneğin veya iştirak edilecek şirketlerin adını taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari mal imal edebilir, ettirebilir ve satabilir.
 • Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak.
 • Mesleğin geliştirilmesi, Antalya’nın, Türkiye’nin ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı radyo, televizyon, gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yapmak. Web sitesi yayımlamak. Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak. Bu amaçla; gerektiğinde yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmak, yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirkete ortak olmak, yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirket satın almak. Gerektiğinde günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak.
 • Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olmak.
 • Üyelerin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak. İşletme için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek.
 • Dernek üyelerine, yurt dışında ve yurt içinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere katılacak dernek üyelerine gerektiğinde Yardım Sandığı’ndan kredi açmak, yardım yapmak, kolaylık sağlamak.
 • Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak.
 • Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.
 • Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile lokal açmak ve yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler dahilinde bu yerlerin yasal şartlar altında çalıştırılmasını sağlamak.
 • Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerinin ilk, orta veya yükseköğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, burs verecek kaynaklar bulmak.
 • Mesleğe yeni başlayan gazetecilerin ve stajyerlerin yetişmelerine katkıda bulunmak, karşılaştıkları sorunları çözmek, iş bulmalarına yardımcı olmak.
 • Üyelerinin, basın, yayın, iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık sektörü ile ilgili meslek lisesi, fakülte ve yüksekokullarda eğitim vermesini sağlamak.
 • Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dinlenme ve konaklama tesisleri açmak; bunları doğrudan veya kiraya vermek yoluyla işletmek.
 • Basın mensuplarının mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak, hayat şartlarının daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, üyelerinin eserlerine ve mesleki çalışmalarına destek olmak.
 • Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.
 • Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde genel kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.
 • Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek.
 • Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.
 • Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar kurmak ve kurulacak vakıf ve sandıklara katılmak.
 • Mesleki ve sosyal gelişme için üyelerine yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.
 • AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ’nin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.
 • Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

BÖLÜM: II

ÜYELİK

Dernek üyeliği

MADDE 4 – Derneğin asıl üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlü üyeliği  vardır.

 • Asıl Üyelik: Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli yazılı, görüntülü, sesli veya elektronik basın ve yayın organında, kadrolu veya sözleşmeli, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar.
 • Gazete, dergi, haber-fotoğraf ajansı, radyo ve  televizyon kuruluşlarında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’nün “gazetecilik” niteliğindeki görevlerinde en az bir yıl çalışmış veya kamu kurum ve kuruluşlarının basın yayın birimlerinde çalıştırılmış olanlar, (5)inci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla her gerçek ve tüzel kişi, yazılı olarak başvuru yaparak derneğe asıl üye olabilirler.
 • Öğretim üyeleri ve basın sektöründe işverenler , yazılı olarak başvuru yaparak derneğe asil üye olabilirler.
 • Basın sektörüne ilgi duyan ve dernek faaliyetlerinde çalışmak ve faydalı olmak isteyen herkes yazılı başvuru yaparak derneğe asil üye olabilirler.

 

 • Fahri Üyelik: Asıl üyelik niteliklerine sahip olmayıp, basın mesleğinin ve derneğin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunanlar başvuru gerektirmeksizin yönetim kurulu kararı ile “fahri üye” kabul edilebilirler.

Ayrıca üyelik başvurusu gereklerini yerine getirmeleri koşuluyla en az bir yıl telif alarak çalışmalarına karşın geçimlerini sadece bu yolla sağlayanlar, en az 5 yıl basın kuruluşlarının gazetecilik dışı çeşitli birimlerinde çalıştıklarını kanıtlayanlar fahri üye olabilirler. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Basın mesleğinin ve derneğin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunduğu için fahri üye olanlar, aidat öderler.

Asıl  üye olma şartları :

MADDE 5 – Derneğe Asıl Üye olabilmek için şu koşullar gereklidir.

 • Fiil ehliyet sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak.
 • Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak.
 • Derneğin amacı ile tüzük ilkelerine aykırı uğraşlar içinde bulunmamak.
 • Basın İş Kanunu’nun öngördüğü şartlarda çalışmak ve/veya Sarı Basın Kartı sahibi olmak, ve/veya Sarı Basın Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartlarına haiz sigortalı çalışmak ve/ veya imtiyaz sahibi olmak.
 • İnternet haber sitelerinde çalışmak ve/veya imtiyaz sahibi olmak. sitelerinde çalışmak.
 • Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamış olmak.
 • Basın sektörüne ilgi duyan ve dernek faaliyetlerinde çalışmak ve faydalı olmak isteyen herkes yazılı başvuru yaparak derneğe asil üye olabilirler.

Üyelik için başvuru :

MADDE 6 – Asıl ve fahri üyelik için başvuru, Dernek’in hazırladığı özel giriş bildirgesini doldurup, imzalayarak yazılı olarak yapılır. 2 dernek üyesi tarafından önerilerek dilekçeye iki fotoğraf, , nüfus kimliğinin onaylı sureti, ikametgâh belgesi, giriş aidatı olan 20 TL’lik bedel dernek veya banka makbuzu eklenir.

İstenen tüm evrak tamam ise, başvuru dilekçesi, gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

Üyelik hakkında karar :

MADDE 7 – Üyelik başvurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, bu kararında gerekçe göstermek zorunda değildir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine gerekçe göstermek zorunda olmaksızın yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Üyelerin hakları :

MADDE 8 – Dernek asıl üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin yapılan olağan, olağanüstü, mali vs. genel kurullarda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ üyelik ilkeleri :

MADDE 9 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’ne üyelik başvurusunda bulunanlar, uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca, AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.

Diğer yükümlülükler, yaptırımlar ve üyeliğin sona ermesi :

MADDE 10 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ üyelerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar:

 • Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen üyelerin üyeliklerinin son bulmasına Yönetim Kurulu karar verir.
 • Üyeler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üyenin AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’nde kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üyelerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.
 • Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
 • Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapılması zorunludur. Üyenin istifa ettiğine dair yazılı başvurusunun derneğe ulaşması ile üyelik sona erer. Bunun dışında, ölüm ile tüzük hükümlerine uymama hallerinde de Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.
 • Uyarı, kınama ve üyelikten kesin çıkarma, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Karar, Yönetim Kurulu’nca ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.
 • Haklarında disiplin suçu nedeni ile üyelikten kesin çıkarma kararı verilmiş olan eski üyeler, üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. Bu kişiler yeniden üyeliğe ancak Genel Kurul kararı ile alınabilir.
 • Gerek istifa ve gerekse Yönetim Kurulu ile silinme hallerinde, durum Üye Kayıt Defteri’ne işlenir. Durum üyenin bilinen adresine tebliğ olunur. Tebliğden itibaren 15 gün içinde, silinme kararına karşı  üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, ilk genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel kurul kararı kesindir.
 • Dernek üyesi iken askerlik görevine başlayanların, üyelikleri askıya alınır. Terhis belgesinin ibrazından sonra üyelik kendiliğinden devam eder.

Bölüm: III

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 11 – Derneğin organları şunlardır:

 • a)Genel Kurul
 • b)Yönetim Kurulu
 • c)Denetleme Kurulu

Genel Kurul:

MADDE 12 – Genel Kurul, asıl üyelerden oluşan en üst ve en yetkili kuruldur. Genel kurul üç yılda bir, Mart ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine il merkezinde olağan olarak toplanır.

Olağanüstü genel kurul:

MADDE 13 – Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde genel kurul olağanüstü olarak toplanır.

Denetleme kurulunun üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkiminin kararına başvurulur.

Çağrı usulü

MADDE 14 –Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü :

Madde 15 – Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

İstiklal Marşı ve saygı duruşundan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkanvekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri:

Madde 16 – Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimlerinin gizli oylama ile veya açık oylama ile yapılacağına, genel kurulda karar verilir. Diğer konulardaki bütün kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, mühürlenmiş zarfların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra seçim sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Kurulların seçimi:

MADDE 17 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Genel Kurulu, Başkanı, yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu ve yedek üyeleri yasada belirtilen şekilde seçer.

 • A)AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ üyelerinin, organlara aday olabilmeleri için:

1) Asıl üye olması.

2) Disiplin cezası almamış olmaları,

3) Bir üye birden çok organa aday olamaz ve görev alamaz.

4) Başkan adaylarının AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  asıl üyesi olması gerekir.

5) Yönetim Kurulu üye adaylarının AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  asıl üyesi olması gerekir

 • B)Adaylık başvurusu :

Genel kurul toplantısında organlara aday olabilme koşullarını taşıyan AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  üyeleri; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na bir Başkan adayının listesi ile birlikte aday olabilir; tek başına bu organlara aday olamaz.

Başkan adayları;

– Başkan adayı olarak kendi adlarını ve soyadlarını,

– Yönetim Kurulu başlığı altında 5 (beş) üyenin adlarını ve soyadlarını, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 5 (beş) üyenin ad ve soyadlarını,

– Denetleme Kurulu başlığı altında 3(üç) üyenin adlarını ve soyadlarını, Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 3 (üç) üyenin ad ve soyadlarını,

seçim için düzenleyecekleri listeye yazar.

 • C)Oy kullanımı ve sayımı:

1) Seçimler, gizli oy ve açık sayımla veya Genel Kurul’da oylanmak şartıyla açık oylama yöntemiyle yapılır.

2) Başkan adayları, dilerse oy kullanımı ve sayımı sırasında her sandık için ayrı birer gözlemci bulundurabilir.

3) Her üye, oyunu kendi kullanmak zorundadır.

4) Seçime katılan üyeler, seçim gizli oy ve açık sayımla yapılacaksa, aday listelerinden birini, kendilerine verilen mühürlü zarfa koyar. Üyeler, kongre divanınca veya genel kurulca seçilecek “Tasnif heyeti”nce oluşturulacak en az iki kişiden oluşan sandık kurullarının önünde, kimlik incelemesinden sonra ve Genel Kurul Üye Katılım Listesi’nde adlarının karşısını imzalayarak, mühürlü zarfı sandığa atarak oylarını kullanır.

5) Sayımda seçim sandığından çıkan zarf sayısı, oy kullanan üyelerin sayısından çok olursa; o sayıda zarf, rastgele seçilerek, açılmadan yok edilir.

 • D)Seçim sonuçları :

1) Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir tutanakla belirler.

2) Genel Kurul Divanı seçim sonuçlarını, Genel Kurul’a açıklar.

3) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

 • a)Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 • b)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Genel kurul sonuç bildirimi, AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri:

MADDE 18 – Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

1) AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Genel Kurulu kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini aday listeleri arasından tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından üç yıl için iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer,

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,

4) AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  malı taşınmaz malların satılması, kamu kuruluşlarınca AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  için sürekli olarak ayrılan taşınır veya taşınmaz malların işletilmesi veya işletmeye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

5) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

6) Derneğin uluslararası  faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

7) Derneğin feshedilmesi,

8) Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmasına karar verilen üyenin, yazılı başvurusunun görüşülerek kesin karara bağlanması,

9) Derneğin amaçları doğrultusunda kurulacak vakıf, yardımlaşma sandığı, emekli sandığı, federasyon gibi kuruluşların kurulması, ortak olunması konusunda karar almak ve bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek; Federasyon üyesi olması halinde, federasyon tüzüğünde öngörülen nitelikte ve sayıda delegeleri seçmek,

10) Vakıf, yardımlaşma ya da dayanışma sandıkları kurulması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

11) Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurma veya kurulmuş şirketlere ortak olma, ortak alma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

12) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

14) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, bu yetkilerini başka kurullara devredemez.

Başkanın görev ve yetkileri

Madde 19 – Başkan’ın görevleri şunlardır:

 • a)AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Yönetim Kurulu’na başkanlık yapmak, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak veya uygulatmak,
 • b)AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ’nin faaliyetlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuata göre yürütmek,
 • c)AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ’nin iştirak edeceği veya kuracağı her türlü ticari şirketlere Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmak,
 • d)AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’nü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
 • e) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ, önerileri vs. değerlendirerek uygun görülenlerini uygulamak veya uygulatmak, gerektiği hallerde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu veya Genel Kurul gündemine almak,

Yönetim Kurulu

MADDE 20 – Yönetim kurulu, genel kurul tarafından üç yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Ayrıca beş yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu, başkan ve üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde olmaksızın üç yıl için üç başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ile bir sayman üyeyi gizli oy ve açık tasnif usulüyle veya açık oylama ile seçer.

Genel kurul sonuç bildirimini 30 gün içinde en büyük mülki amirliğe verir.

Başkan derneği temsil eder. Yokluğunda başkanın vekâlet vereceği yardımcısı vekâlet eder. Sayman üye derneğin mali işlemlerinden ve bununla ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sorumludur. Genel Sekreter üye ise derneğin üye kayıt defteri, karar defteri gibi kayıtların tutulmasından sorumludur.

Yönetim kurulu ilk toplantısında, kurulun olağan  toplantılarının gün ve saatini belirler. Bunu imzası ile öğrenen üyelere ayrıca her toplantı için çağrı çıkarılmaz. Olağan toplantılar bir ay süreden daha uzak olamaz. Üst  üste üç olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer; yerine yedek üye listesinden belirlenen bir yedek üye çağrılır. Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerin çağrılması zorunludur.

Başkanlığın ölüm, istifa gibi herhangi bir nedenle boşalması halinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni Başkan seçilir. Yeni seçilen Başkan öncekinin görev süresini tamamlar. Olağan Genel Kurula’a altı ay kala boşalma halinde yönetim kurulunun belirleyeceği Başkan yardımcılarından biri vekil sıfatı ile görevi Olağan Genel Kurula kadar yürütür.

Yönetim kurulunun görevleri :

MADDE 21 – Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

1) Tüzüğün 2’nci ve 3’üncü maddesinde öngörülen amaç ve amaca yönelik çalışmaları düzenlemek ve gerçekleştirmek.

2) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek.

3) Genel kurulca açılmasına karar verilen şubelerin şube kurucularına yetki vermek, gerektiğinde, “temsilci” görevlendirmek.

4) Derneğin gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

5) Mesleğin gelişimi ve üyelerinin mesleki ilerlemeleri için her türlü etkinlikte bulunmak, tedbirler ve kararlar almak.

6) Federasyon üyesi olma halinde, federasyon ile olan her türlü yazışma ve ilişkileri düzenli bir şekilde yürütmek, temsil etmek, genel kurulda seçilen asıl ve yedek delege listesini, seçilenlerin nitelikleri de belirtilerek on beş gün içinde federasyon  başkanlığına göndermek; federasyon tüzüğünde belirtilen dönemlerde ve miktarlarda üyelik aidatını göndermek.

7) Yönetim Kurulu üyeleri dışından AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  üyesi veya üye olmayan profesyonel bir genel sekreter atamak, görev ve yetkilerini, maaşını belirlemek. AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA TÜZÜĞÜ tüzüğünde yer alan amaçları gerçekleştirmek için gerekli personel kadrolarını oluşturmak.

8) AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ’nin uluslararası etkinlikte bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması kararını vermek.

9) Gerekli gördüğü sayıda komite oluşturup bu komitelere başkan ve üyeleri atamak.

10) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

11) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

12) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

13) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

14) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

15) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

16) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

17) Dernekler Yasası, ilgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.

Denetleme Kurulu

MADDE 22 – Denetleme kurulu genel kurulca üç yıl için seçilen asil beş üyeden oluşur. Aynı seçimde ayrıca beş yedek üye seçilir.

Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sırasına bakılmaksızın yedek üyelerden birinin göreve çağrılması mecburidir.

Kurul seçimden sonraki ilk toplantıda kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda en kıdemli üye başkanlık yapar.

Denetleme Kurulu’nun görevleri

MADDE 23 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetleme Kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

İç Denetim

Madde 24 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ’de iç denetim esastır. AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’nde genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kişi ve kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kişi veya kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Disiplin işlemleri

MADDE 25 – Disiplin işlemleri, yönetim kurulunca yürütülür. AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ yönetim kurulu, yazılı şikâyet üzerine veya kendiliğinden yaptığı kovuşturma sonucunda, üyelik şartlarına, dernek tüzüğüne, mesleğin saygınlığına ve onuruna zarar verdiği saptanan üyeye, eylemin ağırlığına göre, yazılı uyarı, kınama ve üyelikten ihraç cezalarından birini verir. Karar üyeye tebliği olunur. Bu kararlardan sadece, üyelikten  çıkarma kararına karşı, genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu durumda, genel kurul kararı belli oluncaya  kadar anılan kişinin üyeliği askıda kalır.

Dernek görevlileri ve ücretleri

MADDE 26 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ hizmetleri, gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Yürürlükte ve çıkacak olan yasa, yönetmelik ve genelgelerde vs. öngörülen hükümler uygulanır.

Bölüm:IV

İDARİ VE MALİ İŞLER

Defter Tutma Esasları

MADDE 27 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelir Dernekler yönetmeliğinin 31. Maddesindeki belirtilen haddi aştığında, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.

AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ , yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir. AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ , bilanço esasına geçtikten sonra, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  ticari işletme kurarsa, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.

Tutulacak defterler

MADDE 28 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ aşağıda yazılı defterleri tutar.

 • A)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 • B)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Kayıt usulü- kayıt zamanı

MADDE 29 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ’nin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

Defterlerin tasdiki

MADDE 30 – Defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir ve gider belgeleri

MADDE 31 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ , Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler.

AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ’ye yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Saklama süresi

MADDE 32 – Defterler hariç olmak üzere, AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Gelirler

MADDE 33 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’nün gelirleri şunlardır;

1) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 20 TL giriş aidatı,(Giriş aidatı ve yıllık aidatları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.)

2) Her asıl üyeden alınacak yıllık 20 TL üyelik aidatı,

3) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kârlar,

4) Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs. gelirleri,

5) Yardım ve bağışlar. Yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak  bağış ve yardımlar.

6) AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ’nin mal varlığından elde edilen gelirler. Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,

7) AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ’nin işletmelerinden ve katılımlarından elde edilen gelirler,

8) Reklam ve sponsor gelirleri,

9) Sosyal tesis ve etkinliklerden sağlanan gelirler,

10) Ürün satışından elde edilen gelirler.

11) Borçlanma.

12) Diğer gelirler.

Derneğin borçlanma usulleri

Madde 34 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.

Gider ve gelirlerde usul

Alındı belgelerinin biçimi

MADDE 35 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı belgeleri’ni yönetim kurulu kararıyla bastırır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Alındı belgelerinin bastırılması

MADDE 36 – Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Alındı belgelerinin deftere kaydı

MADDE 37 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır. Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.

Alındı belgelerinin kullanımı

MADDE 38 – Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defteri’nde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

Yetki belgesi

MADDE 39 – Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelirlerin teslim edilmesi

MADDE 40 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları en geç otuz gün içerisinde AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  saymanına teslim ederler veya AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ’nin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilâtı 2014 yılı için 1000.- TL’yi geçenler, 30 (otuz) günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  saymanına teslim ederler veya AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  banka hesabına yatırırlar.

AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ  yönetim kurulunca belirlenir.

Yardım alma

MADDE 41 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Tüzük değişikliği

Madde 42 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli

Madde 43 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri

Madde 44 – Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Kızılay’a devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Bölüm: V

DERNEK ŞUBELERİ ve TEMSİLCİLİK

Kuruluşu

MADDE 45 – Şubenin kuruluşuna Genel Kurul karar verir. Bu kararda şubenin açılacağı ilde çalışan ve derneğe kayıtlı olup tüzükte belirtilen şartları taşıyan en az üç kişi şubeyi kurmakla görevlendirilir.

Kurucular şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı  başvuruda bulunur. Bu başvuru yazısında  kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı gösterilir. Dilekçeye ikametgâh  belgesi ile kuruculuk yetki belgesi de eklenir.

Bir ilde şube açılabilmesine yönetim kurulunca karar alınabilmesi için, o ilde Basın İş Kanunu’na göre çalışmakta olan ve tüzükteki diğer şartları taşıyan en az oniki kişinin bulunması gerekir.

Yönetim kurulu ayrıca, gerekli gördüğü yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilci atayabilir, görevden alabilir. Şubeler, temsilci atayamazlar. Temsilcinin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Şubenin organları

MADDE 46 – Şubenin organları şunlardır:

 • a)Genel Kurul
 • b)Yönetim Kurulu
 • c)Denetleme Kurulu

Şube Genel Kurulu

MADDE 47 – Şube genel kurulu, şubede kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.  Şubeler, olağan genel kurullarını, merkezin genel kurulundan en az iki ay önce yapmak zorundadır.(Üç yılda bir Aralık ayı )

Şube genel kurullarının toplanması, çağrı usulü, toplantı ve karar yeter sayısı, seçimler ve buna benzer konular, tüzükte merkez genel kurullarında belirtildiği gibi uygulanır.

Şube Yönetim Kurulu

MADDE 48 – Şube yönetim kurulu, derneğin şubeye kayıtlı üyeleri arasından seçilen beş üyeden oluşur. Ayrıca beş de yedek üye seçilir.

Şube yönetim kurulunun toplantı usulleri, görev ve yetkileri bu tüzükte  merkez yönetim kurulu için belirtildiği gibidir.

Şube yönetim kurulu üyeleri, aynı zamanda dernek genel kurulunda şubeyi temsilen seçilmiş olmak kaydıyla delege olarak katılırlar.

Şube Denetim Kurulu

MADDE 49 – Şube genel kurul üyeleri tarafından kendi  aralarından seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. En az altı  ayda bir olmak üzere şube yönetim kurulunun kayıt defterlerini inceleyerek raporlar hazırlar ve genel denetim raporunu genel kurula sunar. Raporların bir örneği dernek yönetim kuruluna gönderilir.

Şubenin Hesapları

MADDE 50 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ ,derneği tek kasa düzeni içinde çalıştığından, şubeler hesaplarını dernek genel merkezine devretmek zorundadırlar. Ancak zaruri ve günlük masrafların karşılanması için gelirlerin yüzde ellisini avans olarak tutabilirler ve gerektiğinde dernek yönetim kurulundan ayrıca avans isteyebilirler. Şubeler avansları ile ilgili olarak 6 ayda bir genel merkeze yazılı olarak hesap  verirler.

Bölüm: VI

SİYASET YASAĞI

MADDE 51 – AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’nün kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan AVRUPA BİRLİĞİ BASIN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ sorumlu değildir.

Bölüm: VII

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 52 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 52 (elli iki) maddeden ibarettir.

*GEÇİCİ MADDE :

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar , derneği temsil edecek ve dernekle ilgili işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

ADI VE SOYADI                                                                           GÖREV ÜNVANI

 1. AYLA ÇEKİÇ                                                                     Dernek Başkanı
 2. OSMAN BÜLENT ÇEKİÇ                                                 Başkan Yardımcısı
 3. EBRU KÜÇÜKAYDIN                                                      Genel Sekreter
 4. ERSİN AYDIN                                                                   Sayman
 5. ELİF ÇELİK                                                                        Üye

 

KURUCU ÜYELER

ADI VE SOYADI                                                                                                               İMZA

 1. AYLA ÇEKİÇ
 2. OSMAN BÜLENT ÇEKİÇ
 3. EBRU KÜÇÜKAYDIN
 4. ERSİN AYDIN
 5. ELİF ÇELİK
 6. MİKAİL ATAÇ
 7. FERUZE KIRMIZITAŞ